İmar Ruhsatı

Belediyeden Ruhsat ve İskan Almak İçin Gereken Evraklar

 

1)İmar ver Şehircilik Müdürlüğü -Belediyeden Ruhsat ve İskan Almak İiçin Gerekli Evraklar 

1Dilekçe

2 Tapu Aslı

3 Çap Aslı (Kadastro Müd. Plan örneği)

4 Röperli kroki Aslı (Kadastro Müd. Aplikasyon Krokisi)

5 İmar Durmu (son 6 aya ait)

6 İnşaat İstikamet Rölevesi (Aslı)

7 Kot Kesit Belgesi (Aslı)

8 Mali Hizmetler Müdürlüğününden borcu yoktur yazısı

9 Proje Müelliflerinin Durum Sicil Belgesi, İmzası Sirküsü ve İ.B.B sicil kayıtları

10 Müteahhitlik ve Harfiyat Taahhütnamesi (Noterden)

11 Müteahhidin Ticaret sicil kaydı (son 1 yıla ait)

12 Yapı Sahibi ve müteahhidinin vergi sicil nosu ve T.C kimlik nosu, İmza sirküsü

13 Kat karşılığı sözleşmesi

14 Mukavafakat (Hissedarlardan Noter Tasdikli)

15 Tapu Sicil Müdürlüğünden Takyit cevabı

16 Ümraniye Sivil Savunmadan Proje Tasdiki (Projede Sığınak varsa) 

17 İst. Büyükşehir Bel. Başk. İtfaiye Daire Başkanlığından Proje Onayı

18 Vekaletname (Takipli İşlemlerde)

19 Şantiye Şefi evrakları (sözleşme, sicil durum belgesi ve imza sirküsü)

20 İski Belgesi

21 CD

22 Dış cephe görünüşü renkli

23 4 Adet Mimarmari proje (Oda onaylı, İski onaylı, yapı denetim onaylı, varsa sığınak ve İtfaiye onaylı)

24 3’er adet statik, makine elektrik tesisat projeleri

25 2 adet kanal projesi 

26 Otopark Taahhütnamesi

27 Otopark tapu yazısı

28 Yapı Denetim Sözleşmesi ve Taahhütnamesi

29 YİBF Bilgi Formu 

30 Yapı Denetim Denetçi Belgeleri (imza sirküleri ve T.C Noları)

31 Yapı Denetim yetkisinin bilgileri (Adı soyadı, T.C. Nosu, imza sirküsü)

32 Yapı Denetim İzin Belgesi

2-)Proje Kontrol Aşamasında İstenen Evraklar Listesi

Dilekçe

Çap (Kadastro müdürlüğünden)

Röperli Kroki (Kadastro müdürlüğünden)

Tapu

İmar Durumu

İnş. İstikamet Rölevesi

Kot Kesit

Müteheahhitlik ve Hafriyat Taahhütnamesi (Noterden)

Müteahhidin Ticaret sicil kaydı

Muvafakat (Hissedarlardan Noter Tasdikli)

Vekâletname (Takipli İşlemlerde)

CD

Kat karşılığı sözleşmesi

3-)ÜSTÜ RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

 1-RUHSAT ASLI

2-İşyeri ssk bildirge fotokopisi(pafta.ada.parsel üzerinde yazılı olacak.)

3-KONTURGABARİ (VAZİYET PLANI İLE )

4-İski yazısı (Temel üstü ruhsatı vermesi) adı altında (yukarıda

istenen evraklar yapı denetime verilecektir.)

 

4)İSKİ YAZISINA MÜRECAT EDERKEN İSTENEN EVRAKLAR

1-Ruhsat

2-Tapu

3-İski Onaylı mimari proje

4-Yarım kapak dosya

5-Yapı sahibi ve müteahhid arasındaki yapılan Sözleşmeyle birlikte iskiye
yukarıdaki evraklarla müracaat edilecektir.

 

                                                                                                                                                                   TEMEL4-)

HAKEDİŞTE İSTENEN EVRAKLAR

BİR ÖNCEKİ HAKEDİŞ FOTOKOPİSİ

BİNANIN FOTOĞRAFI

7 VE 28 GÜNLÜK BETON RAPORLARI (TÜM KATLARIN )

KAROT ALINMIŞSA KAROT ALMA TUTANAĞI

YAPI DENETİM MAKBUZU

PERSONEL LİSTESİ

HAK EDİŞTE İSTENEN EVRAKLAR

ISI YALITIM FOTOKOPİSİ

BİR ÖNCEKİ HAK EDİŞ FOTOKOPİSİ

BİNANIN FOTOĞRAFI

YAPI DENETİM MAKBZU

PERSONEL LİSTESİ

HAK EDİŞTE İSTENEN EVRAKLAR

FEN İŞLERİ YAZISI

BİNANIN FOTOĞRAFI

SIHHI TESİSAT KONTROL TUTANAĞI

ELEKTİRİK TESİSAT KONTROL TUTANAĞI

PERSONEL LİSTESİ

İSKÂNA ESAS ÖN RAPOR

YAPI TESLİM TUTANAĞI

PERSONEL SİCİL BİLGİLERİ

DAHA ÖNCE ALINAN TÜM HAKEDİŞ RAPORLARI VE MAKBUZ FOTOKOPİLERİ

%5 HAKEDİŞTE İSTENEN EVRAKLAR

İŞBİTİRME TUTANAĞI

İSKİDEN İSÂN ALMASINDA SAKINCA YOKTUR YAZISI

ASANSÖR VAR İSE ASANSÖR RUHSATI

SIĞINAK YAZISI

DAHA ÖNCE ALINAN TÜM HAKEDİŞ RAPORLARI VE MAKBUZLARI FOTOKOPİLERİ

5)İSKAN BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER:

Dilekçe

İş bitirme Tutanağı

Asansör işletme ruhsatı (Binada asansör varsa)

Isı yalıtım raporu

.Yapı kontrol müdürlüğün’den sığınak raporu (iskana uygundur ibaresi gerçekk).
İtfaiye Müdürlüğü’nden itfaiye raporu (iskana uygundur ibaresi geçecek)

.İSKİ’ den kanal bağlantısının teknik şartlara uygun olarak yapıldığına dair belge(iskana uygundur ibaresi geçecek)

.Doğalgaz tesisatının projesine göre inşa edildiğini gösteren İGDAŞ’ ın doğalgazı açarken her daireye verildiği ‘doğalgaz uygunluk sözleşmesi(1daire için getirilse yeterli)

.Kat maliklerinin tapu fotokopileri ve T.C. kimlik numaraları, şirketlerde vergi levhası fotokopi

.Fen işleri Müdürlüğünden bordür-trotuar yazısı

.Röperli kroki (söz konusu yapının kontur ve bahçe mesafelerini gösteren ölçekli kroki, köşe koordinatları ile birlikte

.Aşağıdaki iki evrak iskan müracaatından sonra belediyetarafından ilgili

kurumlara yazı yazılarak tedarik edilecektir:

.SSK ilişiksizlik belgesi

.Rıhtım veraset’ten borcu yoktur yazısı

.Binanın yol cephesinden 1 adet fotoraf

 Aşağıdaki iki evrak iskan müracaatından sonra belediye tarafından ilgili kurumlara

yazı yazılarak tedarik edilecektir 

Ssk ilişizlik belgesi

Borcu yoktur yazısı

Binanın yol cepesinden 1 fotoğraf

Not:Bazı belediyelerin pilan notlarından kaynaklanan değişikliklere

 ve özel imar durumlarına göre başka evraklarda gerekebilir