Gölköy Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Garaj Sokakta bulunan, 10 nolu terminal işyerinin 31/12/2016 tarihinde kadar kiralanma işi

T.C.

GÖLKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İHALE İLANI

İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı

Belediyemize Ordu Büyük Şehir tarafından devredilen Gölköy Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Garaj Sokakta bulunan, 10 nolu terminal işyerinin 31/12/2016 tarihinde kadar kiralanma işi

Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı

İstekliler şartname bedelini yatırarak Gölköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilecektir. Şartname bedelini yatırmayanlar ve şartnameyi almayanlar ihaleye katılamayacaklardır.

İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı

İhale 22 Nisan 2016 Cuma günü saat 10.00’ da Gölköy Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı

Taşınmazların tahmin edilen kira bedeli KDV hariç;

TERMİNAL NOLU İŞYERİ

Sıra No

Kat

İşyeri No

Muamman Bedel

1

10 nolu işyeri

9.000,00₺

750

İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu

1- Yerleşim Yeri Belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde Nüfus müdürlüklerinden almış oldukları yerleşim yeri belgeleri.

b) Tüzel kişi olmaları halinde ortaklarının Nüfus Müdürlüklerinden almış oldukları yerleşim yeri belgeleri.

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri.

a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

3- Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

6- İhaleye katılacak olanların geçici teminatı Gölköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Teslimat müzekkeresi alınarak Halk Bankası Gölköy Şb. TR610001200965200007000033 nolu Gölköy Belediyesi hesabına yatırmış olmaları. Peşin yatırılmaması durumunda Banka Teminat Mektubu.

7- Şartnamenin alındığına dair Belge alındı dokümanı.

8- Ortak Girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, ihale şartnamesi ekindeki örneğine uygun Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda istenilen belgeler. (ortak girişim olarak ihaleye katılanlardan pilot ortağın payı ortaklıkta % 51’in altına düşmeyecektir.)

9- İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişiler yukarıdaki istenilen belgelerle birlikte İmzalanmış ihale şartnamesini ve eklerini ihale günü saat 14.00’a kadar bir dosya halinde İdareye vermeleri gerekmektedir.