Belediyemize ait Belediye İş Hanı İş yerleri ve Belediyemiz Hizmet Binası Çay Ocağının ve Merkez Camii Önü Tuvaletinin 3 (üç) Yıllığına Kiralama İşi

T.C.

GÖLKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İHALE İLANI

 

İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı Belediyemize ait Belediye İş Hanı İş yerleri ve Belediyemiz Hizmet Binası Çay Ocağının ve Merkez Camii Önü Tuvaletinin 3 (üç) yıllığına kiralama işi.
Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı  İstekliler şartname bedelini yatırarak Gölköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilecektir. Şartname bedelini yatırmayanlar ve şartnameyi almayanlar ihaleye katılamayacaklardır.
İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı İhale 20 Aralık 2017 Çarşamba günü Saat: 14:00’ da Gölköy Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45,46 ve 47. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı Taşınmazların tahmin edilen kira bedeli KDV HARİÇ;

BELEDİYE İŞ HANI
Sıra No Kat İşyeri No Muamman Bedel Geçici Teminat
1 1.KAT 2 Nolu İş Yeri 9.360₺ 700₺
3 Nolu İşyeri 16.000₺ 1.000₺
      2  

 

 

ZEMİN KAT

2 Nolu İşyeri 14.000₺ 1.000₺
3 Nolu İşyeri 9.360₺ 700₺
4 Nolu İşyeri 9.360 ₺ 700₺
5 Nolu İş Yeri 10.000₺ 800₺
7 Nolu İş Yeri 9.360₺ 700₺
8 Nolu İş Yeri 8.600₺ 600₺
3 ZEMİN ALTI 1.KAT 1 Nolu İş Yeri 10.200₺ 800₺
4 Kuşluvan Mahallesi Şadırvan Altı İşyeri 20.500₺ 1.250₺
4 Belediye Hizmet Binası Çay Ocağı İşyeri 4.000₺ 300₺
5 Merkez Camii Önü Tuvaleti 7.750₺ 500₺
İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu  

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

A)    Gerçek Kişiler:

1.      Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

2.      Nüfus Kayıt Örneği.

3.      Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.      İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi

5.      Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

6.      İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

7.      Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 1- 2- 3- 4-5-6- 8- 9-10- 11-12-13-14-15) maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

8.      Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

9.      İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

10.  Gölköy Belediye Başkanlığından dosyayı teslim edildiği tarihi itibariyle alınmış “borcu yoktur belgesi.”

11.  İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair dosyayı teslim edildiği tarihi itibarıyla alınmış belge.

12.  İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, dosyayı teslim edildiği tarihi itibarıyla alınmış belge,

13.  İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

14.  İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

15.  İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

B)     Tüzel Kişiler:

1.      Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

2.      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

3.      İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.      Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5.      Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3-4- 6- 7- 9- 10-11-12-13-14) maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

6.      Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

7.      İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

8.      Gölköy Belediyesinden dosyayı teslim edildiği tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

9.      Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

10.  İlgili vergi dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair dosyayı teslim edildiği tarihi itibarıyla alınmış belge

11.  İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair dosyayı teslim edildiği tarihi itibarıyla alınmış belge,

12.  İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

13.  İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

14.  İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,